KATEGORIE
DOPORUČUJEME

K31 - Andalusie, ráj koní

Naše cena: 490.00 Kč

DOPORUČUJEME
DOPORUČUJEME


 

DOPORUČUJEME
Dotaz na prodejce

Potřebujete poradit?

Platební podmínky

Výňatek z obchodních podmínek:

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti na dobírku pomocí poštovní dobírkové poukázky Av místě určeném kupujícím v objednávce;
b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.153205146/0300, vedený u společnosti ČSOB - pobočka Opava (dále jen „účet prodávajícího“);
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši „Manipulační poplatek.“ Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej na adresu kupujícího.

4.9. Příjem plateb ze zahraničí - platby ze zahraničí přijímá prodávající pouze na základě předchozího oznámení. S touto úhradou platby ze zahraničí musí prodávající souhlasit. Bankovní poplatky za převod peněz vždy hradí kupující.

4.10. Manipulační poplatek
Zahrnuje náklady spojené s balením, expedicí a dodáním zboží ve smluvené výši na adresu kupujícího na území České republiky.Manipulační poplatek se nevzathuje na případné zasílání zboží do zahraničí. V případě, že zboží bude po vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím, a to po dohodě následující po zaslané objednáce, zasíláno do zahraničí, bude individuálně stanovena cena ze dopravu zboží do zahraničí, vycházející ze skutečných nákladů s tím spojených.

4.11. V případě, že dojde ze strany kupujícího k úhradě objednaného zboží platbou v hotovosti nebo převodem z účtu na účet ze zahraničí, a to bez předchozího oznámení a bez souhlasu prodávajícho, musí kupujicí uhradit případné nedoplatky spojené s touto finanční transakcí za objednané zboží, a to mu potom bude zasláno prodávajícím na jeho doručovací adresu. V případě, že kupující neuhradí případné nedoplatkyspojené s touto finanční transakcí za objednané zboží, budou finanční prostředky vráceny zpět na účet kupujícího po odečtení všech bankovních poplatků spojených s těmito finančními trasakcemi, především s úhradou bankovních polatků prodávajícího za příjem peněz ze zahraničí a za odeslání peněz do zahraničí.

4.12. Výše manipulačního poplatku na území České republiky je stanovena takto:
a) 119,00 Kč – při převzetí zboží v hotovosti na dobírku,
b) 99,00 Kč – při platbě bezhotovostně převodem na účet.

Nákupní košík
Nákupní košík

Váš košík je prázdný

Novinky 1
Novinky 2
Novinky 3
Novinky 4
Novinky 5

KF6 - ČÍ JE TO SVATBIČKA

Naše cena: 250.00 Kč

Novinky 6

Naše cena: